Teatr Miejski w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Teatr Miejski w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej teatr.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego teatr.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. zapisy wideo, w tym z sesji Rady Miasta Gliwice opublikowane przed 2020-09-23 są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 2. zapisy audio z sesji Rady Miasta Gliwice opublikowane przed 2020-09-23 są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 3. mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 4. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 5. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego teatr.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Adam Klimas, adres poczty elektronicznej aklimas@teatr.gliwice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 504 565 655. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego teatr.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego teatr.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Teatr Miejski w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Teatr Miejski w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Teatr Miejski w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Teatr Miejski w Gliwicach, Budynek główny, ul. Nowy Świat 55/57 w Gliwicach

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla użytkowników Teatru dostępne są 2 wejścia:

 • od ul. Nowy Świat (główne) – wejście  do budynku bezpośrednio z poziomu ulicy, drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 • od ul. Sikornik -  wejście nieprzystosowane  dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind
 • Główne punkty obsługi widzów kasa biletowa oraz szatnia dostępne są bez barier architektonicznych.
 • Duża sala usytuowana jest na parterze. Przejście z szatni do foyer prowadzi przez schody, w których wyodrębniony jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście do dużej sali widowiskowej prowadzi przez schody – z tyłu widowni zbudowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla widzów na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Mała sala usytuowana jest na pierwszej kondygnacji. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na piętrze są niedostępne.
 • Sala mikro znajduje się na drugiej kondygnacji. Wejście usytuowane jest od alei Sikornik. Do sali prowadzą schody. Sala jest niedostępna dla osób na wózkach.
 • W budynku nie ma windy.
 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Zastosowano pochylnię w foyer teatru oraz przy wejściu do dużej sali widowiskowej.
 • W budynku brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Bezpośrednio przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 2. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


Scena Bajka - Kino Amok, ul. Dolnych  Wałów 3

 

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Dolnych Wałów. Wejście posiada podjazd.
 • Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind
 • Kasa i biuro kina dostępne są bez barier architektonicznych.
 • Wejście dla  osób niepełnosprawnych  ruchowo na poziom  foyer  oraz  do dużej  sali kinowej odbywa się za pomocą platform dla wózków, które obsługują pracownicy kina.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w foyer kina.
 • W obiekcie nie ma windy.
 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Do budynku prowadzi podjazd .
 • W obiekcie znajdują się dwie platformy dla wózków inwalidzkich.
 • Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 1. Bezpośrednio przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych  dla widzów  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Ruiny Teatru „Victoria”, Aleja Przyjaźni 18

Budynek  ma status stałej ruiny.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęTeatr Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Szczotka
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:23:56
Informację wprowadził do BIPAgnieszka Szczotka
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:23:56
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1brakAgnieszka Szczotka2020-09-14 07:40:18
2brakAndrzej Jerzyk2020-09-15 12:57:30
3brakAndrzej Jerzyk2020-09-15 13:24:00
4brakAgnieszka Szczotka2020-09-18 11:42:49
5brakAgnieszka Szczotka2020-09-21 09:35:42